گفتگوی تلویزیون نگام با تحلیل گران سیاسی اجتماعی طی روزهای دوشنبه سه شنبه چهارشنبه ساعت ۱۸ به وقت ایران

آهاد _ از هفته آینده طی  روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهار شنبه هر هفته با برنامه هایی تحت عنوان

...