آتش به اختیار، ‌ایران و دیگی که برای رهبر نمی جوشد / مجتبی واحدی

فرمان اخیر علی خامنه ای به نظر برخی افراد خیلی عجیب است. اما کسی که روحیات او را بشناسد از فرمانِ “آتش به اختیار ” تعجب نخواهد کرد. اجازه بدهید به جای تمرکز بر سخن اخیر رهبر ، به موضوعی بپردازم که معتقدم عامل اصلی اغلب رفتارها و سخنان خامنه ای است. بر این باورم تحلیل شرایط ایران بدون‌در نظر گرفتن ویژگی های شخصی ولی فقیه ، موجب گمراهی و ارزیابی اشتباه خواهد بود و این ، مصیبتی است که در همه سالهای پس از انقلاب گریبانگیر تحلیل گران بوده است.