عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران در گفتگو با «انتخاب» بررسی کرد: قراردادهای منعقده شده دوران قالیباف همگی فسخ و لغو می شود؟

انتخاب _ عضو کمیسیون نظارت وحقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه تمامی قراردادهای منعقده در بخش املاک و بهره برداری املاک در شورای شهر بررسی خواهد شد, گفت: در صورت امکان قرارداد واگذاری سوله های مدیریت بحران لغو خواهد شد.