موافقت با انتقال ۱۰۰ دانشجوی ایرانی به دانشگاه های داخل کشور

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ شورای انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور در رشته های مختلف علوم پزشکی برگزار و با انتقال ۱۰۰ دانشجوی ایرانی به دانشگاه های داخل کشور موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، شورای انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج به دانشگاه های داخل کشور در وزارت بهداشت تشکیل شد.

در این جلسه تعداد ۱۵۱ پرونده متقاضیان انتقال در رشته های مختلف علوم پزشکی مطرح و ارزیابی شد.

بر اساس ضوابط آیین نامه مربوطه، با انتقال ۱۰۰ دانشجوی حائز شرایط در مقاطع مختلف تحصیلی به پردیس های خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاه های علوم پزشکی داخل کشور و نیز دانشگاه آزاد اسلامی موافقت شد.

همچنین شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی با حضور دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و سایر اعضای شورا برگزار شد.

در این شورا پرونده متقاضیان ارزشیابی، مواردی که از طرف کمیسیون های تخصصی ارزشیابی ارجاع شد، مورد ارزیابی قرار گرفت