تحصیل ۵۰۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه اولوداغ ترکیه

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ دانشگاه اولوداغ شهر بورسا در ترکیه میزبان حدود ۷۶ هزار دانشجو از جمله ۵ هزار دانشجوی خارجی بوده و به لحاظ تعداد دانشجو در صدر ۱۰ دانشگاه‌ کشور قرار دارد.

دانشگاه اولوداغ بورسای ترکیه میزبان حدود ۷۶ هزار دانشجو از جمله ۵ هزار دانشجوی خارجی از ۱۲۴ کشور جهان بوده و به لحاظ تعداد دانشجو در صدر ۱۰ دانشگاه‌ کشور قرار دارد.

این دانشگاه دارای ۱۵ دانشکده، ۲ مدرسه عالی، ۱۵ مدرسه آموزش شغلی، ۱ کنسرواتوار، ۴ موسسه، ۲۴ مرکز تحقیقات و فناوری، ۱ مرکز پژوهشی است.

پروفسور دکتر یوسف اولجای، رئیس این دانشگاه دولتی در گفتگو با خبرنگار آناتولی اعلام کرد که این دانشگاه با ۲ هزار و ۵۰۰ کادر علمی خود به ۷۶ هزار دانشجو آموزش می دهد.