اعضای پ.ک.ک به اتهام تروریسم در بلژیک محاکمه می‌شوند

خانه ایرانیان مقیم ترکیه _ دادگاه عالی بلژیک حکم دادگاه بدوی اعضای گروه تروریستی پ.ک.ک مبنی بر عدم امکان محاکمه این افراد به اتهام تروریسم را نپذیرفت.

دادگاه عالی بلژیک حکم دادگاه بدوی اعضای گروه تروریستی پ.ک.ک مبنی بر عدم امکان محاکمه این افراد به اتهام تروریسم را نقض کرد.

بدین ترتیب، پرونده ۳۶ نفر از جمله رمزی کارتال و زبیر آیدار، دو نفر از سرکردگان پ.ک.ک در اروپا به اتهام عضویت در گروه مذکور به بازپرسی ارجاع داده خواهد شد.

در نوامبر ۲۰۱۷، دادستانی فدرال بلژیک با اعتراض به دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که قانون تمایز «مبارزه مسلحانه و گروه تروریستی» شامل این افراد نمی‌شود و اقدامات اعضای پ.ک.ک تروریستی است.

گفتنی است دادستان فدرال بلژیک روند قضایی این ۳۶ نفر را در سال ۲۰۱۰ آغاز و در سال ۲۰۱۵ کیفرخواست را صادر کرد. آنها متهم هستند که جوانان و کودکان را از بلژیک و سراسر اروپا عازم کمپ‌های آموزشی در عراق و یونان کرده‌اند. از دیگر اتهامات آنان گرفتن باج از مردم و جعل اسناد است.