۲۵ هزار دلار بگیرید و در این دهکده سوئیسی اقامت کنید!

انستیتوتحقیقات ایرانیان ترکیه _ جمعیت دهکده ای در سوئیس به زیر ۲۴۰ نفر تنزل پیدا کرده است و مدرسه دهکده به دلیل نبودن دانش آموزان در شرف تعطیلی است بنابر این شورای دهکده به این نتبجه رسیدند تا از خانواده ها بخصوص خانواده های جوان دعوت کنند تا در دهکده شان اقامت کرده و در عوض ۲۵ هزار دلار به ازای افراد بزرگسال و ۱۰ هزار دلار به ازای کودکان دریافت کنند این بدان معنی است که یک خانواده چهار نفره در صورت اقامت در این دهکده زیبای سوئیسی  ۷۰ هزار دلار دریافت خواهند کرد.