نامه سوفیا لورن به علم الهدی

انستیتوتحقیقات ایرانیان ترکیه _ آقای آیت اللهروح مرا نجات دادید.

آقای علم الهدی عزیز عشقم

در نهمین دهه زندگی، کسی دیگر در غرب، مرا بیاد ندارد و تحسین نمی کند. به مراسم دعوت و با من مصاحبه نمی شود. اخیرا یک مسابقه عمومی ضمن تست اطلاعات عمومی، از نوجوانان دبیرستانی پرسیده بود از ” سوفیا لورن” چه می دانید. ۵٧٪؜ گزینه “نوعی شوینده” و ٣٩٪؜ گزینه یک “شرکت کفن و دفن معروف” را انتخاب کرده بودند.مدتهاست که به خودکشی فکر می کنم.
دیشب وقتی پرستارم برایم خواند که یک رهبر مذهبی شرقی گواهی می کند که من الگوی یک جامعه اسلامی – حداقل بخشی از جامعه- هستم، جان گرفتم. امروز صبح پرستارم می گفت نام من بعد از ” خانه تکانی”، ترند دوم جستجوی اینترنتی در کشور شماست. راستی چرا خانه را باید بتکانند؟ خراب نمی شود؟

خاک بر سرایتالیا، فرانسه و هالیوود که خوابند و شما باید مرا تجلیل و احیاءکنید.

از تصور آنکه یک مرد شرقی جذاب و محترمی مثل شما بازیهای شصت سال قبل مرا دیده و بعد از اینهمه سال وقتی سخن از رقص و جاذبه می شود فورا نام مرا بیاد می آورد، در پوست نمی گنجم. احساس می کنم زیبایی بی نظیرم، هنوز در قلب های قدرشناس هوادارانم، زنده است .

اگر روحانیت، احیای ارواح بشری است، گواهی می کنم شما منجی روح و روحانی محبوب منید.

در دعاهایتان مرا یاد کنید.
دوستدار شما
سوفیای قدر شناس شما