مسابقات قهرمانی شطرنج زنان ترکیه در آنتالیا

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_ اکاترینا اتالیک، استاد بین المللی ترکیه در مسابقات قهرمانی شطرنج کشوری در آنتالیا به مقام اول رسید.

بنا به اعلام فدراسیون شطرنج ترکیه اترینا اتالیک، استاد بین المللی در مسابقات قهرمانی شطرنج کشوری در آنتالیا به مقام اول رسیده است.

در این مسابقات، کبری اوزترک استاد شطرنج ترکیه دوم و هنده نور شاهین سوم شده است.