الزامات جدید حزب دموکرات سویدن برای ورود به دانشکده تربیت معلم

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _حزب دموکرات سویدن از سخت‌تر شدن الزامات تحصیلی در دانشکده‌های تربیت معلم سخن گفته است.

استیفان یاکوبسون سخنگوی سیاست‌های این حزب در زمینه مکتب/مدرسه می‌گوید: تنها راهی که برای افزایش اعتبار برنامه‌های تربیت معلم وجود دارد در واقع تربیت معلمانی است که بتوانند نسل آینده را تربیت کنند.

حزب دموکرات سویدن امروز برنامه جدید خود را در زمینه سیاست‌های مکتب تشریح کرد. این حزب از وضع الزامات سختگیرانه در زمینه تربیت معلم خبر داده است. الزامات جدید از جمله شامل کارآموزی اجباری برای معلمان مکتب‌های توانخواهان است.

حزب دموکرات سویدن در برنامه جدید خود گفته است که حداقل نمرات افرادی که می‌خواهند وارد دانشکده تربیت معلم شوند در مضامین سویدنی، انگلیسی و ریاضی باید C باشد. این امتیاز در جدول رده‌بندی نتایج امتحان رقم متوسط است. از سوی دیگر حزب دموکرات سویدن خواهان سخت‌تر شدن شرایط ورود به دانشکده تربیت معلم از طریق امتحان ورود به دانشگاه است. استیفان یاکوبسون در این زمینه می‌گوید: تعیین الزامات سختگیرانه ممکن است باعث کاهش درخواست‌ها شود اما در غیر این ممکن است بیشتر افراد نتوانند تحصیلات خود را به پایان برسانند.

مکتب‌ها در سویدن با کم‌بود شدید معلم مواجه است. انتظار می‌رود برای حل این معضل روند تربیت معلم طی سال‌های آینده تسریع شود.