همبستگی با پناهندگان در بلژیک

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه_صدها نفر در بلژیک ضمن اعتراض به سیاست های مهاجرتی اروپا با پناهندگان ابراز همبستگی کردند.

بروکسل/خبرگزاری آناتولی

بیش از هزار نفر در بروکسل؛ پایتخت بلژیک با تجمع مقابل ایستگاه قطار شمال (Gare du Nord) در این شهر به سیاست های مهاجرتی کشورهای اروپایی اعتراض کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی با دادن شعارهایی درحمایت از دادن اجازه کار و اقامت به پناهندگان٬ خواستار اعطای مجوزهای قانونی و تامین شرایط انسانی به پناهندگانی شدند که مدت طولانی در بلژیک حضور دارند.

سندیکاها و سازمان های مردم نهاد گوناگونی در ترتیب دادن این تجمع مشارکت کردند.