بازداشت ۲۹ مهاجر قاچاق در ختای

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _در شهرستان آلتین اوزوی ختای ۲۹ مهاجر که از راه های غیرقانونی از سوریه وارد ترکیه شده اند بازداشت شدند

ر شهرستان آلتین اوزوی ختای ۲۹ مهاجر که از راه های غیرقانونی از سوریه وارد ترکیه شده اند بازداشت شدند.

واحدهای وابسته به فرماندهی هنگ دوی مرزی، در حومه مرز شهرستان آلتین اوزو-یایلاداغی، یک گروه مشکوک را شناسایی کردند.

۲۹ تبعه سوریه که از راه های غیرقانونی وارد ترکیه شده اند از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

مهاجرین قاچاق برای بازجویی به اکیب های ژاندارمری تحویل داده شدند.