اعلام تعداد پناهجویان سوری مقیم در ترکیه

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _با توجه به ارقام ماه ژوئن در ترکیه ۳ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۳۵۲ پناهنده سوری اقامت دارد

با توجه به ارقام ماه ژوئن در ترکیه ۳ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۳۵۲ پناهنده سوری اقامت دارد.

انجمن پناهجویان و اداره کوچ وزارت کشور ترکیه تعداد پناهجویان سوری مقیم در ترکیه را اعلام کرد.

بموجب آمار ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ تعداد پناهجویان سوری مقیم در ترکیه به ۳ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۳۵۲ نفر رسیده است.

با توجه به آمار انجمن مذکور ۱ میلیون و ۹۳۵ نفر از این رقم را مردان و ۱ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۸۵۳ نفر را زنان تشکیل می دهند.

با این ارقام تعداد سوری های مقیم در مراکز اسکان موقت از سوی اداره کوچ اعلام گردید.

استانبول با ۵۶۳ هزار و ۱۵ نفر در موقعیتی شهری قرار دارد که بیشترین مهاجر را در خود جای داده است.

بایبورت نیز با ۲۸ نفر کمترین تعداد پناهجوی سوری را داراست.

بایبورت را به ترتیب آرتوین با ۳۴ نفر و توجلی با ۴۴ نفر دنبال می کنند.

بموجب داده های اداره امور شهروندی و جمعیت ترکیه، ۵۵ هزار و ۵۸۳ سوری از سال ۲۰۱۱ بدین طرف به تابعیت ترکیه پذیرفته شده اند.

سن ۲۵ هزار نفر از این افراد بین ۰ الی ۱۸ می باشد.