دختران پناهجوی نوجوان تنها نزد همسرانشان زندگی می‌کنند

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _ شمار دختران پناهجوی نوجوان تنها در سوئد افزوده شده و از سال ۲۰۱۶ تاکنون به بیش از ۲۴ درصد کل پناهجویان نوجوان تنها در سوئد رسیده است.

این دختران برای سکونت به خانواده‌های داوطلب یا خانه‌های خانوادگی که در مواردی هم‌زبان یا از آشنایان آنها هستند، سپرده می‌شوند.

اینک مشخص شده است بخشی از این دختران باوجود سن کم، ازدواج کرده و در این خانه‌ها با شوهر بزرگسالشان زندگی می‌کنند. به گفته‌ی یونو بلوم، همآهنگ‌کننده در نهاد ملی ضد خشونت‌های ناموسی، این موضوع هنگامی کشف می‌شود که این دختران به دلیل بارداری به آنها مراجعه می‌کنند.

یونو بلوم منتقد وضعیت پیش‌آمده است و می‌گوید پرسش‌های منظم از این افراد انجام نمی‌شود و هیچ اطلاع درستی نیز از شمار دخترانی که در چنین شرایطی هستند در دست نیست.

در پاسخ، اداره مهاجرت گفته است این اداره وظیفه‌ی خود را در طرح پرسش‌های لازم انجام می‌هد و پی‌گیری وضعیت این دختران در خانه‌های خانوادگی، به عهده‌ی سازمان خدمات اجتماعی کمون‌هاست.

پترا رین‌مَن، رئیس مرکز اطلاعات کودکان و نوجوانان پناهجوی تنها در اداره کل خدمات اجتماعی نیز بر وجود نگرانی از چنین وضعیتی و مورد توجه قرارنگرفتن آن تاکید می‌کند.