آمارهای جدید وزارت خارجه #آلمان درباره انتقال خانواده های پناهجویان به آلمان

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _آمارهای جدید وزارت خارجه #آلمان درباره انتقال خانواده های #پناهجویان به آلمان

🔸طبق این آمارها سال گذشته ۵۴۰۰۰ نفر برای پیوستن به عضو خانواده خود که در آلمان بعنوان مهاجر و پناهجو به سر می برد،

وارد آلمان شده اند. اکثر این افراد از اریتره، سوریه، عراق، #ایران، یمن و افغانستان اند