سقوط جمعیت شاه پنگوئن ها

انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه_بزرگترین جمعیت شاه پنگوئن های جهان از دهه ۱۹۸۰ تاکنون به اندازه تقریبا ۹۰ درصد کوچک شده است.

براساس مقاله ای که در نشریه “علوم قطب جنوب” چاپ شده عکس های هوایی و ماهواره ای نشان می دهد که شمار جفت های این نوع پنگوئن ۸۸ درصد افت کرده است.

زیستگاه این جمعیت خاص در “جزیره خوک” میان آفریقا و قطب جنوب در اقیانوس هند است.

محققان می گویند که دلیل روشنی برای این افت جمعیت به چشم نمی خورد.

این مقاله حاکیست که در عکس هایی که در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ گرفته شده فقط ۶۰ هزار جفت پنگوئن در این جزیره باقی مانده است درحالی که مطالعه ای که در دهه ۱۹۸۰ انجام شده بود شمار آنها را حدود نیم میلیون جفت نشان می داد.

شاه پنگوئن ها از نظر درشتی جثه بعد از پنگوئن های امپراتور در جهان دوم هستند و در جزایر معتدل تر شمال سواحل قطب جنوب زندگی می کنند.

تحقیقاتی که در ماه فوریه منتشر شد حاکی از تهدید بعضی از جمعیت های این پرندگان در اثر تغییرات اقلیمی زمین بود.

شاه پنگوئن ها در جزایر معتدل تر شمال قطب جنوب جفت گیری می کنند