۴۸ مهاجر غیرقانونی در مرز ترکیه با سوریه دستگیر شدند

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه _یگان های مرزی ترکیه در شهرستان یایلاداغی استان حتای ۴۸ تبعه سوری که قصد داشتن به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شوند را شناسایی و دستگیر کردند

یگان‌های وابسته به فرماندهی گردان سوم مرزی ترکیه هنگام گشت‌زنی در شهرستان یایلاداغی استان ختای ۳۸ تبعه سوری که تلاش می کردند از راه های غیرقانونی به ترکیه عبور کنند را شناسایی و دستگیر کردند.

این افراد برای بازپرسی امنیتی به نیروهای ژاندارمری تسلیم داده شدند.

از سوی دیگر، نیروهای فرماندهی ژاندارمری در شهرستان یایلاداغی نیز در حومه محله شنکوی ۱۰ تبعه سوری دیگر که از راه های غیرقانونی وارد ترکیه شده اند را شناسایی و دستگیر کردند.

گفته می شود این افراد پس از طی مراحل قانونی از ترکیه اخراج شدند.