فقر عمل تغییر مذهب در برزیل

کانون نواندیشی دینی مدارا_کلیسای اونجلیک میگوید درخواستهای عضویت بسیاری از قلمرو معنوی این کلیسا در برزیل دریافت کرده است. مذهب غالب در برزیل کاتولیک است. بنا بر آار در سال ۱۹۹۱ تنها ۹ درصد از برزیلیها خود را پیرو کلیسای اونجلیک میدانستند، در سال ۲۰۱۰ این مقدار به ۲۰ درصد افزایش یافت. پیمایش مرکز آمار جغرافیایی برزیل با همکاری با موسسه وارگاس گاتالیو  اعلام کردند که بنا بر نتایج این پیمایش جمعیت کاتولیکهای برزیل در این بازه زمانی از ۸۳ درصد به ۶۸ درصد کاهش یافته است. فقر از عوامل مهم تغییر فرقه مذهبی در برزیل عنوان شده است. مناطق فقیر نشین برزیل دور  کشتزارهای برنج، باغهای انبه و خرما قرار دارند. در این نواحی مصرف الکل و مواد مخدربسیار بالاست و بسیاری از مردم ساکن این نواحی با دستاویزهای مذهبی از این متاطق به آ»ریکا مهاجرت میکنند. بر اساس گزارش مرکز آمار بزریل کاهش تعداد کاتولیکها و افزایش تعداد اونجلیکها نتیجه نفوذ غیر مستقیم سیاسی کلیسای اونجلیک و جذب افراد فقیر مناطق دور افتاده برزیل است.