یادداشت : برای دنیا که مظلومانه پر کشید / مهرداد سایه وند

 

 

دنیا با هزار آرزو به مدرسه رفت، دنیا به مدرسه رفت تا دنیایش را آنگونه که در خیالش بود بسازد. از تابستان، دنیا منتظر مهر بود؛ منتظر بازگشایی مدارس. دنیا هر روز صبح که بیدار میشد از مادرش می پرسید چند روز دیگر مدارس باز می شود. هر روز روپوش و کیف مدرسه اش را مرتب می کرد، همه ذوق و شوقش مدرسه بود. اما دریغ که دیوار مدرسه ی دنیا ترک داشت، دریغ که دیوار فرو ریخت و دنیا آرزوهایش را به گور برد، دریغ که دنیا بی دنیا شد.
⬛️افکار عمومی از مرگ دنیا به شدت متأثر شد اما تا معلم نباشی این پدیده را نمی توانی آنگونه که بایسته و شایسته است درک کنی. وقتی معلم هستی و در زمستان سرد و یخ بندان خیابان ها، کفش های پاره شاگردت را می بینی، وقتی معلم هستی و می دانی دانش آموزت تا لحظاتی قبل از زنگ مدرسه سر کار بوده و نتوانسته تکالیفش را انجام دهد، وقتی معلم باشی و با گریه های دانش آموزانت گریه کرده باشی و با خنده هایشان خندیده باشی تازه داغ دل مادر دنیا و معلم او را حس می کنی.
⬛️جایی سخنی از مقام رهبری درج شده بود که (( تعلیم و تربیت اولویت اول نظام است)). با وجود این راهکار و نقشه راه هرگز نه تنها آموزش و پرورش اولویت اول هیچ یک از دولت ها نبوده حتی از جمله ی اولویت های آنان نیز نبوده است. وگرنه چرا باید بودجه و منابع مالی تخصیص یافته برای یک زندانی چندین و چند برابر بودجه تخصیص یافته برای یک دانش باشد؟
⬛️محصول کارخانه خودروسازی آهن است اما محصول کارخانه ی آموزش و پرورش انسان است. چرا اهمیت یک خودرو بیش از اهمیت یک انسان است؟ و چرا اهمیت یک فرد شاغل در صنایع خودروسازی یا صنعت نفت بیشتر از معلم است؟
⬛️دنیا پرکشید و رفت، دانش آموزان و معلم فلان مدرسه در آتش سوختند و ده ها نمونه مشابه دیگر رخ داد اما هیچ کدام مسئولان را به انجام اقدامی بنیادین در آموزش و پرورش وانداشت. هیچ کدام فجایع آموزش و پرورش را در اولویت کاری دولت ها قرار نداد و تعلیم و تربیت همچنان در محاق است.
⬛️غم دنیا همچون غم دانش آموزانی که با بخاری نفتی مدرسه خود سوختند فراموش خواهد شد. بازهم کلاس های کپری باقی خواهند ماند، دیوارهای شکسته ترمیم نمی شوند و بازهم معلم چند شیفت کار می کند. باز معلم می ماند و گریه ها و خنده های شاگردانش و بچه ها می مانند لبخندهای مصنوعی معلم هایشان.

 

منبع :نگام  ، ناگفته های ایران ما