گاوچرون!

آهاد _ گاوچرون!

...

چهارشنبه سوری به سبک انگلیسی ها

آهاد _  چهارشنبه سوری به سبک انگلیسی ها     

...

صبحی در پیونگ یانگ

آهاد _ صبحی در پیونگ یانگ      

...

در رأس قله

آهاد _ در رأس قله  

...

فصل فلامینگو

آهاد _ فصل فلامینگو  

...

تاکسی توکیو

آهاد _ تاکسی توکیو  

...

روز بارانی منحصر به فرد

آهاد _ روز بارانی منحصر به فرد  

...

فستیوال شب

آهاد_ فستیوال شب

...

خاتمی خطاب به کوروش:کوروش جان ناراحت نباش عادت میکنی

آهاد _ کوروش جان ناراحت نباش عادت میکنی

...

میان خطوط

آهاد _  میان خطوط  

...