تحصیل ۵۰۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه اولوداغ ترکیه

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ دانشگاه اولوداغ شهر بورسا در ترکیه میزبان حدود ۷۶ هزار دانشجو از جمله ۵ هزار

...

تحصیل ۵۰۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه اولوداغ ترکیه

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه – دانشگاه اولوداغ بورسای ترکیه میزبان حدود ۷۶ هزار دانشجو از جمله ۵ هزار دانشجوی

...