تردید فرانسوی‌ها در مورد نحوه مواجهه با مهاجران غیرقانونی

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – بر اساس نتایج یک نظرسنجی، اکثریت جامعه فرانسه بر این باورند که دولت این کشور

...

تردید فرانسوی‌ها در مورد نحوه مواجهه با مهاجران غیرقانونی

خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه_بر اساس نتایج یک نظرسنجی، اکثریت جامعه فرانسه بر این باورند که دولت این کشور باید

...