نسبت رئیس جمهور و وزیرش; تعارض در گفتار رئیس با مرئوس / علیرضا حق پرست

  روحانی: این فضای مجازی که برخی به خاطر آن مدام حرص وجوش می خورند را نمی توان از مردم

...

تعارض منافع / حسین احمدی

کانون نواندیشی دینی مدارا _ به گزارش جماران   تعارض منافع یا تزاحم منافع (Conflict of interest) به حالت و

...