شکسپیر قلب تپنده “گِلاب” لندن / گشت و گذاری در یکی از مهمترین سالن‌های تئاتر جهان

کانون فرهنگی هنری خنیا _ “گِلاب مدرن” لندن یکی از مهمترین ساختمان‌های تئاتری جهان، هرسال میزبان هزاران نفر شیفته ادبیات

...

«شکسپیر» باز هم به سرقت ادبی متهم شد

کانون فرهنگی هنری خنیا _ محققان با کمک گرفتن از نرم‌افزاری جدید ادعا کردند نمایشنامه‌های ویلیام شکسپیر شباهت بی‌مانندی به

...