محمود صادقی : تشریح پیگیری پرونده سعید طوسی در مجلس ، خانواده ها به حکم تبرئه اعتراض می کنند ، نباید امید مردم به دستگاه قضا سلب شود

نگام ، سیاسی _ محمود صادقی، نماینده مردم تهران معتقد است مایوس شدن جامعه از احقاق حق و اجرای عدالت

...