آیا سوابقی از خواندن نماز باران از سوی علما وجو د دارد؟

کانون نواندیشی دینی مدارا _ آیت الله خوانساری روز دوم نماز باران را می خوانند و روز سوم باران می

...

پیشینه نماز باران از صدر اسلام تا دوره معاصر

کانون نواندیشی دینی مدارا _ مشهور است که پیامبر (ص) دو بار یکی در سال ۶ هجری و دیگری در

...